УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Олександр Зiнченко: "Майбутнє - за великими коалiцiями"

Олександр Зiнченко: 'Майбутнє - за великими коалiцiями'

Цього тижня вiдбудеться з"їзд партiї, яку планує очолити колишнiй державний секретар Олександр Зiнченко. Це дотепер маловiдома Партiя патрiотичних сил України, зареєстрована у Мiнiстерствi юстицiї України 25 березня цього року. Чому Олександр Зiнченко зупинив свiй вибiр саме на цiй полiтичнiй силi, вiн розповiв в iнтерв'ю Експресу.

- Чому ви вiддали перевагу саме ППСУ?

- Це партiя, яка не має гучної полiтичної бiографiї. Тому нам легше буде формувати свою дiяльнiсть у тому напрямi, який дасть вiдповiдь на наявний у суспiльствi запит, а саме: запит на чiтку позицiю, викладену не в абстрактнiй програмi, а в десятцi зрозумiлих тез.

Нинi у суспiльствi створився вакуум бачення майбутнього держави, стратегiї її розвитку на найближчi десятилiття. У своїй дiяльностi бiльшiсть полiтичних партiй орiєнтувалися лише на вибори.

Але тепер, у зв'язку зi змiнами виборчого законодавства, ця ситуацiя має перспективи докорiнно змiнитися. Програми партiй, їхня iдеологiчна мотивацiя -- ось що стане предметом передвиборного змагання. Пропорцiйна система виборiв неодмiнно приведе до збiльшення вiдповiдальностi парламенту перед народом, i вiдповiдно зростуть вимоги виборця до полiтичних партiй i блокiв. Це дуже важливий елемент побудови полiтично структурованого суспiльства, де значення i роль полiтичних партiй вiдчутно збiльшується.

Водночас цю партiю створили люди, якi мають досвiд боротьби з корупцiєю, а це одна з наших програмних цiлей. У мене є група однодумцiв, з якими ми будемо працювати, є чiтке бачення майбутньої мети, стратегiчних завдань i програми дiяльностi.

Основнi наголоси робитимуться на середньому класi як майбутньому стрижнi суспiльства. Суспiльство повинно будуватися i розвиватися, враховуючи iнтереси насамперед середнього класу, який у розвинутих країнах виступає основним платником податкiв i наповнювачем бюджету. Суспiльство, яке будується на iнтересах купки олiгархiв, -- приречене.

- Чи не видається вам, що чимало політичних сил перед виборами виступатиме з подiбними деклараціями, зокрема серед них й "Наша Україна"?

- Минають, на щастя, часи риторики i тотального пiару. Я не керуюся тим, що декларує чи не декларує та чи iнша полiтична сила. Я керуюся лише вiдповiдальнiстю перед народом, перед собою, своїми принципами.

Перемога демократичних сил у 2004 роцi полягає насамперед у колосальнiй змiнi суспiльної свiдомостi, коли йдеться про мiсце i роль громадянина у суспiльно-владних вiдносинах. I якщо порiвняти рiвень громадянської волi й полiтичної культури, яку продемонстрували народ i влада, то влада тут серйозно вiдстає.

Щодо НСНУ, то ця структура вже позицiонувала себе як партiя влади, тому виступати з декларацiями реалiзацiї принципiв i обiцянок Майдану їй не варто. Адже саме ця полiтична сила посiдає основнi позицiї у владi i має усi можливостi для реалiзацiї цих принципiв, а пiд час виборчої кампанiї намагатиметься прикрити iменем Ющенка брак iдеологiчних настанов.

- У якому форматi пiде на вибори Партiя патрiотичних сил України, з ким буде блокуватися?

- Невдовзi, 22 жовтня у Києвi вiдбудеться з'їзд ППСУ, на якому обговорюватимуться такi питання та будуть прийнятi вiдповiднi рiшення. Моя позицiя полягає в тому, що майбутнє української полiтики - за великими коалiцiями. Лише така конфiгурацiя дасть можливiсть впливати на полiтичний процес та бути повноцiнним його учасником. Як полiтик я вважаю блокування з Блоком Юлiї Тимошенко найбiльш вiдповiдальним i правильним рiшенням.

- У перелiку завдань партiї - боротьба з корупцiйними явищами у владi. Як ви будете реалiзувати його?

- Корупцiя - це суспiльна хвороба, i її не можна лiкувати симптоматично. Так само її не можна здолати за один день. Боротьба з корупцiєю передбачає насамперед створення несприятливого для корупцiї середовища. Це умови, коли, наприклад, пiдприємцевi вигiднiше заплатити чесно податки, анiж шукати можливостi вирiшити це через лобiювання своїх iнтересiв у владi.

Для цього ми створили громадський антикорупцiйний комiтет, який дiятиме через свої фiлiї в усiх регiонах України. Дiяльнiсть комiтету буде спрямована на мобiлiзацiю зусиль громадськостi для боротьби з корупцiєю й хабарами. Виявляти факти корупцiї, оприлюднювати їх, надавати квалiфiкованi консультацiї - цi дiї є необхiдним елементом для того, щоб у суспiльствi запрацював канал зворотного зв'язку.

Враховуючи змiни, якi вiдбулися у суспiльнiй свiдомостi українцiв, у роботi засобiв масової iнформацiї, буде значно важче приховувати факти корупцiї, а коли вони стануть вiдомi суспiльству, влада змушена буде реагувати. I головне - створити прозору, вiдкриту систему бюджетного фiнансування, на якому грiла руки бiльшiсть олiгархiв. Публiчнi фiнанси - найвагомiший елемент наших пропозицiй i законодавчих iнiцiатив.

Тетяна ПАРКАСЕВИЧ, «Експрес»