В судовій владі - помаранчева революція!

В судовій владі - помаранчева революція!

У річницю проголошення Верховним су­дом України рішення в справі за скар­гою довіреної особи кандидата в Прези­денти України Ющенка В.А. на бездіяль­ність Центральної виборчої комісії, яке громадськість назвала історичним, Рада суддів міста Києва звертається до вас з наступним.

Останнім часом перші особи нашої дер­жави, народні депутати України, представники виконавчої влади та інші полі­тичні діячі виступили в засобах масової інформації з оцінкою постанови Шевчен­ківського районного суду міста Києва від 18 листопада 2005 року в справі за позо­вом Піскуна С.М. до Президента України про визнання його указу неправомірним і поновлення на роботі.

В цих виступах містяться образливі висловлювання як для суддів Шевченківсь­кого районного суду міста Києва, так і для всієї судової гілки влади, упереджена оцінка рішення, яке не набрало законної сили, а також елементи втручання у роз­гляд справи та тиску на суд.

Наведене свідчить про брак поваги до самого функціонування судової гілки вла­ди, про грубе порушення статей 8, 126, 129 Конституції України, Європейської конвенції з прав людини, Основних прин­ципів незалежності судових органів, схва­лених резолюціями Генеральної асамблеї 00Н від 29 листопада та 13 грудня 1985 року.

Відповідно до вказаних Основних прин­ципів незалежність судових органів гаран­тується державою, і закріплюється в Конституції і законах. Усі державні та інші установи зобов 'язані шанувати неза­лежність судових органів і дотримувати­ся цієї конституційної засади. Не повинно мати місце неправомірне чи несанкціоно­ване втручання в здійснення правосуддя.

За статтею 6 Конвенції суддя має бу­ти незалежним як від сторони, так і від виконавчої влади. Та обставина, що вищезгадані виступи посадових осіб є пору­шенням незалежності суду, підтверджу­ється практикою Європейського суду з прав людини.

Конвенція (стаття 10) навіть передба­чає виняткові випадки, коли держава мо­же правомірно втручатися у здійснення права на свободу вираження поглядів, а саме для підтримання авторитету і безс­торонності суду, що є необхідними в де­мократичному суспшьстві.

Події в Україні свідчать, що представ­ники влади цілеспрямовано діють на диск­редитацію органів правосуддя, проявля­ють явну неповагу до судової влади, що не сприяє авторитету держави та меті вер­ховенства права в ній.

З досвіду розвинутих країн світу вбача­ється, що представники влади, які допус­тили втручання у розгляд конкретної су­дової справи або образливі вислови щодо правосуддя, мають подати у відставку. Саме так повинен вчинити міністр юсти­ції України Головатий С.П., який є пред­ставником не тільки сторони у названій цивільній справі, а й виконавчої влади.

Працівники судової системи повинні користуватися довірою суспільства і то­му мають бути захищені від деструктив­них випадів, що не ґрунтуються на жод­ній фактичній основі. А оскільки судді зв'язані обов'язком зберігати розважли­вість, вони, на відміну від політиків, поз­бавлені можливості відкрито відповідати на всілякі випади.

Ми усвідомлюємо, що судова система хоча й користується особливим захистом, та функціонує не у вакуумі, тому питан­ня, які стосуються здійснення правосуддя, можуть виноситись на громадське обгово­рення. Але таке обговорення повинно бути конструктивним, коректним і взаємопо-важним.

За дорученням голова ради суддів міста Києва

Т. ЖАЙВОРОНОК