Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
ГоловнаБлоги

/життя

У цьому розділі відвідувачі сайту самі генерують контент. Редакція «Обозревателя» не несе відповідальності за цей контент.

Медична реформа: державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Частина 1

2.4т

30.01.2018 стає чинною медична реформа. Вона має спеціальну назву що розкриває її суть. Медичне обслуговування населення залишається медичним. Запроваджується ряд фінансових гарантій. Ці гарантії надає держава. Точніше від її імені Уповноважений орган. Базовим законом у сфері медичного обслуговування залишатиметься "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Медична реформа це де факто додаток до базового вже існуючого. Звісно з частковою зміною вже існуючого. Одразу хочу почати з плюсів медичної реформи.

Поясню, до плюсів я зараховуватиму те чого точно не існувало, а тепер запроваджуватиметься. Так це стосується механізму під назвою "реімбурсація". Механізм повного або часткового відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України. Як він функціонуватиме покаже час. Але існують чіткі часові рамки впровадження даного механізму.

До 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для визначеного Кабінетом Міністрів України переліку медичних станів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З 1 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених ПМГ. Порядок реімбурсації лікарських засобів за ПМГ на відповідний рік, типова форма договору про реімбурсацію, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Суть же держфінгарантій зводиться до наступного. Держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій. Населенню надано гарантію надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів. Але не будь-яких ( читай всіх) , а лише тих що передбачені програмою. Програма визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами. Виникає питання перелік медпослуг та лікарських засобів вичерпний чи ні?

Це перше. А друге, полягає в наступному. Чи робить існування даної програми медичне обслуговування повністю безкоштовним? Бо, однозначно частково робить. Програмою медичних гарантій (далі ПМГ) визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України. Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до ПМГ, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством. Ключове слово "можуть " покриватися.

Замість формулювання "покриваються". ПМГ затверджується Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Отже, робиться відсилочна норма, де міститься ПМГ. Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію ПМГ, щорічно визначається як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків ВВП України. Видатки на ПМГ є захищеними статтями видатків бюджету. Звуження ПМГ не допускається, крім випадків, встановлених законом. Одразу стало цікаво які саме випадки звужують ПМГ?

Держфінгарантія розповсюджується на громадян, іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, осіб, яких визнано біженцями ,осіб, які потребують додаткового захисту. Водночас іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у межах ПМГ держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України. Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Тобто для іноземців та осіб без громадянства , які тимчасово перебувають на території України передбачено добровільне медичне страхування.

В той самий час для громадян України чи всіх тих хто постійно перебуває на території України такого механізму як добровільне медстрахування відсутнє. У межах ПМГ держава гарантує повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4)третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5)паліативної медичної допомоги;

6)медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Не знаю чому, але в мене виникло питання у зв’язку з сьомим пунктом. Чому саме дітям до 16 ? Бо, статус дитини особа має до 18. Що робити з тими дітьми що перебувають у віці від 16 до 18? ПМГ базується восьми принципах. Хоча перелік принципів вичерпний, я все одно виокремлю другий ,третій, четвертий і восьмий.

2) надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, зареєстрованого місця проживання, за ознакою мови або іншими ознаками;

3) забезпечення збереження і відновлення здоров’я населення шляхом надання медичних послуг та лікарських засобів належної якості;

4) цільове та раціональне використання коштів, передбачених на фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

8) конкуренція і відсутність дискримінації надавачів медичних послуг. Оскільки забезпечення виконання держфінгарантій покладено на Уповноважений орган, то законом передбачено механізм контролю за діяльністю цього органу.

Для виконання контрольної функції утворюється Рада громадського контролю, що формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу, у складі 15 осіб, які переобираються кожні два роки. Порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю, її персональний склад та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України. Так як я завжди обома руками "за" був у питанні договірного врегулювання суспільних відносин, то особисто для мене є позитивом запровадження договорів про медичне обслуговування населення за ПМГ.

Договір про медичне обслуговування населення за ПМГ укладається між закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною особою - підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом. Договір укладається у письмовій (електронній) формі. Забороняється відмова або ухилення від укладення відповідного договору з суб’єктами, які подали заяву Уповноваженому органу про укладення такого договору та надають медичні послуги, передбачені ПМГ. Договір про медичне обслуговування населення є договором на користь третіх осіб - пацієнтів у частині надання їм медичних послуг та лікарських засобів надавачами медичних послуг. Істотними умовами договору про медичне обслуговування населення за ПМГ є: перелік та обсяг надання пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій; умови, порядок та строки оплати тарифу; фактична адреса надання медичних послуг; права та обов’язки сторін; строк дії договору; звітність надавачів медичних послуг; відповідальність сторін. Договір про медичне обслуговування населення підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу протягом п’яти днів з моменту його укладення.

Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України. На окрему увагу заслуговує реалізація права на вибір лікаря. Пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством. У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до Уповноваженого органу або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, та забезпеченням пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря.

Форма декларації та порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. І на завершення. На законодавчому рівні заплановано поетапне введення держфінгарантій для усіх видів медичної допомоги. Так протягом 2018-2019 років, за рішенням Кабінету Міністрів України допускається фінансування надання первинної медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров’я, що не уклали договори про медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, шляхом надання субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам. Умови, порядок та строки надання такої субвенції визначаються Кабінетом Міністрів України.

Протягом 2018-2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за ПМГ поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України. З 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за ПМГ здійснюється для всіх видів медичної допомоги. Таким чином починаючи з 30.01.2018 буде дано старт довгоочікуваному та довготривалому проекту під назвою "ПМГ".

Місце
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги